noteikumi

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “R.A. Serviss”, turpmāk tekstā – R.A. Serviss, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot R.A. Serviss sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar R.A. Serviss sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. Definīcijas

Apstrāde - ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA “R.A. Serviss”, vienotais reģ. Nr. 40003763432 , Tērbatas ielā 59/61-17, Rīgā, LV – 1001.

Klients - jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SIA “R.A. Serviss” sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem.

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. Piemērojamie tiesību akti

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3. Vispārīgie noteikumi

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā R.A. Serviss veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar R.A. Serviss pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī R.A. Serviss mājas lapā www.virsotne.lv sadaļā “Privātuma politika”.

3.2. R.A. Serviss piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. R.A. Serviss personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos R.A. Serviss veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar R.A. Serviss norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja R.A. Serviss atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas tiks publicētas R.A. Serviss mājaslapā www.virsotne.lv sadaļā “Privātuma poltika”.

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, R.A. Serviss apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

3.6. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

4. Personas datu kategorijas

4.1. Identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums (nerezidentiem);

4.2. Personu apliecinošo dokumentu dati, (tikai izņēmumu gadījumos, formējot preces iegādes dokumentāciju braucienam ārpus Eiropas Savienības teritorijas);

4.3. Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

4.4. Informācija par personas iepirkšanās un ceļošanas ieradumiem;

4.5. Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības.

4.6. Komunikācijas dati, piemēram, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar R.A. Serviss;

4.7. Dati, kurus Klients pats paziņo R.A. Serviss;

4.8. videonovērošanas ieraksti un attēli;

4.9. fotogrāfijas no ceļojumiem, sacensībām u.c

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA R.A. Serviss darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot R.A. Serviss apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.virsotne.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar R.A. Serviss. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

5.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai R.A. Serviss varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar R.A. Serviss vai jau noslēgtā līguma laikā.

5.3. R.A. Serviss leģitīmas intereses – ievērojot R.A. Serviss intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, R.A. Serviss ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikas norādītājiem nolūkiem. Par R.A. Serviss leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli R.A. Serviss produktu un pakalpojumu piedāvājumi.

5.4. Juridisko pienākumu izpilde – R.A. Serviss ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
5.5. Vitālu interešu aizsardzība – R.A. Serviss ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, dabas katastrofu izraisītās situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – R.A. Serviss ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot R.A. Serviss likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

6. Datu apstrādes nolūki

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai, un administrēšanai - lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu; lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus.

6.2. R.A. Serviss apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar spēkā esamības laikā:

6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;

6.2.2. Lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;

6.2.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
6.2.5. videonovērošana ar mērķi - noziedzīgu nodarījumu novēršana un klientu īpašuma aizsardzība;
6.2.6. fotografēšana, lai pastāstītu citiem par iespējām sportot un ceļot, pielietojot R.A.Serviss produktus.
6.3. R.A. Serviss apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta R.A. Serviss klientu statistisko datu apstrāde;

6.3.3. R.A. Serviss apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu R.A. Serviss iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6.4. R.A. Serviss ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu - R.A. Serviss tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

7. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret personas datu profilēšanu.

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad R.A. Serviss izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.5. Saņemt informāciju, vai R.A. Serviss apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis R.A. Serviss un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde

8.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, R.A. Serviss var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu.

8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: R.A. Serviss veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to R.A. Serviss.

9. Sīkdatnes (cookies)

9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot R.A. Serviss interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo R.A. Serviss mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9.4. R.A. Serviss uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt R.A. Serviss mājaslapas sadaļu Sīkdatnes.

10. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, R.A. Serviss leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

11. Personas datu iegūšanas veidi

11.1.R.A. Serviss iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

11.1.1. iegādājas un izmanto R.A. Serviss produktus vai pakalpojumus;
11.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no R.A. Serviss;
11.1.3. jautā R.A. Serviss plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar R.A. Serviss saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

11.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

11.1.5. apmeklē vai pārlūko R.A. Serviss mājaslapas;

11.1.6. tiek filmēts ar R.A. Serviss videonovērošanas iekārtam R.A. Serviss telpās;

11.1.7. tiek fotografēts R.A. Serviss organizētajos sporta pasākumos, ceļojumos.

12. Klienta datu aizsardzība

12.1. R.A. Serviss nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, R.A. Serviss pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. R.A. Serviss rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas R.A. Serviss vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši R.A. Serviss deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

12.3. R.A. Serviss neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no R.A. Serviss, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

13. Apstrādes teritorija

13.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ.

13.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram:

- Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi, rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu;

- ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis;

- Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs).

13.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm ārpus ES/EEZ.

14. Kontaktinformācija

14.1 Klients var sazināties ar R.A. Serviss saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

14.2. R.A. Serviss kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.virsotne.lv

14.3. R.A. Serviss ieceltā Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Inese.mikelsone@padomulapas.lv.

PIEGĀDE

Piegāde Latvijā.

VIRSOTNE ir reāls veikals ar reālu noliktavu, ne tikai virtuāls, līdz ar to, visas mūsu e-veikalā nopērkamās preces ir uzreiz dabūjamas kādā no mūsu veikaliem, bet, ja preci ir nepieciešams piegādāt uz Jūsu norādīto adresi Latvijā, tad to mēs uzticam mūsu ilggadējam partnerim – kurjerpastam DPD, kurš paciņu parasti nogādā līdz adresātam nākošajā darba dienā, ja vien pasūtījums tika veikts pirmajā dienas pusē līdz pulkstens 14:00. Ja Jums ērtāk sūtījumu saņemt naktī, tad Jūsu ērtībai piedāvājām to nosūtīt uz Jums ērtāko OMNIVA pakomātu.

PIRKUMIEM VIRS 50€ PIEGĀDE LATVIJĀ AR DPD KURJERU BEZ MAKSAS!

Piegāde pa Latviju.

Visus pasūtījumus piedāvājam piegādāt ar Omniva pakomātu vai DPD kurjerdienesta starpniecību.

OMNIVADPD
Pirkumam līdz 50€3,- €10,- €
Pirkumam virs 50€BEZMAKSASBEZMAKSAS

Piegāde uz Baltijas valstīm.

Visus pasūtījumus piedāvājam piegādāt arī uz Baltijas valstīm ar DPD kurjerdienesta vai OMNIVA pakomātu starpniecību dažu dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

Pasūtījumiem virs 100€ piegāde uz Baltijas valstīm ir bez maksas.

Piegāde uz ārzemēm.

Piegādes izmaksas ir ļoti atšķirīgas un tās ir atkarīgas no sūtījuma lieluma, svara un galamērķa, tāpēc par piegādi un tās izmaksām uz citām valstīm lūdzu sazināties ar Klientu Servisu.

PREČU ATGRIEŠANA

Preču atgriešana un atteikuma tiesības.

Visas preces, kas ir iegādātas www.virsotne.lv interneta veikalā, Jums ir tiesības nelietotas atgriezt 14 dienu laikā no to saņemšanas brīža, neminot iemeslu.

Kā atgriezt?

Ja Jūs vēlaties atgriezt iegādāto preci, Jums ir nepieciešams 14 dienu laikā no preces saņemšanas, uz Jums ērtāko Virsotnes veikalu nogādāt:

 • Iegādāto preci pilnā komplektācijā, nesabojātā tās oriģinālajā iepakojumā;
 • Pirkuma apliecinošu dokumentu (čeks vai pavadzīme);
 • Aizpildītu atteikuma veidlapu.

Ja jūs izmantojat kurjerdienesta vai pasta pakalpojumus, nepieciešams iesaiņot satgriežamo preci tā, lai nerastos preces defekti transportēšanas laikā. Pretējā gadījumā, saņemot sūtījumu un konstatējot defektu, kas ir radies piegādes laikā, mēs paturam tiesības noraidīt attiekuma prasījumu un nepieņemt preci atpakaļ.

Naudas atgriešana Jūsu norādītajā bankas kontā tiks atgriezta ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā no brīža, kad būsim saņēmuši Jūsu iegādāto preci kopā ar pirkuma apliecinošu dokumentu un aizpildītu atteikuma veidlapu.

Svarīgi!

 • Atgriešanas piegādes izdevumus sedz pircējs;
 • Piegādes maksa, ja tāda ir bijusi, netiek atgriezta;
 • Lai nerastos pārpratumi, vienmēr pārbaudiet preci tās saņemšanas brīdī, vai nav radušies kādi bojājumi piegādes laikā, un, vai tā atbilst pasūtītajai precei. Ja ir radušies kādi bojājumi vai tā neatbilst pasūtītajai precei (krāsa/modelis/izmērs), Jums ir tiesības atteikties no pasūtījuma tā piegādes brīdī.

GARANTIJA

Visas preces, kuras var iegādāties virsotne.lv interneta veikalā, atbilst Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Preču ražošanas brāķa garantija 24 mēneši. Dažām precēm garantijas ilgums var atšķirties par likumā noteikto, ja to paredz ražotājs.
Ja tiek konstatēts ražošanas brāķis, lūdzam vērsties tuvākajā VIRSOTNE veikalā, līdzi ņemot pirkuma apliecinoša dokumenta oriģinālu un bojāto preci pilnā komplektācijā.

Garantijas pietiekums tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā – 10 darba dienu laikā.

Garantijas pietiekums tiks noraidīts sekojošos gadījumos:

 • Ir nozaudēts pirkuma apliecinošs dokuments
 • Uz preces ir manāmi defekti, kas ir radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā
 • Prece nav tikusi kopta atbilstoši ražotāja prasībām
 • Uz preces ir redzamas patvaļīga remonta pazīmes
 • Prece ir dabīgi nolietota (pat ja nav pagājis garantijas laiks)
 • Ražotāja garantijas prasībām neatbilst pieteikumi, ja patērētājs ir kļūdījies ar izmēra, krāsas vai modeļa izvēli.

Vairāk informācijas par pircēja tiesībām var uzzināt PTAC mājas lapā.